Om stiftelsen

Om stiftelsen

Stiftelsen Overskuddsfabrikken er en ideell samfunnsnyttig stiftelse som har som formål å gi økonomisk bistand til:

  • Tiltak som avhjelper barnefattigdom og for øvrig styrker barn og unges oppvekstvilkår i kommunen
  • Tiltak som bidrar til integrering og aktivitetsskaping blant nye lands­menn bosatt i kommunen.
  • Tiltak som bidrar til å skape grobunn for aktivitet og mestring blant psykisk og fysisk funksjonshemmede og øvrige vanskelig-stilte innbyggere i kommunen.
  • Andre tiltak som omfattes av stiftelsens grunntanke om å bidra til samfunnsnytte i dag og for fremtiden, vel vitende om at det i fremti­den kan være andre grupper enn ovennevnte som vil kunne ha behov for bistand.

 

Hvordan søke bidrag

Økonomiske bidrag kan gis til:

a – enkeltpersoner eller foreninger/andre organisasjoner som iverksetter tiltak ovenfor en av formålsgruppene

b – enkeltpersoner eller grupper av personer som faller inn under en av formålsgruppene.

Både styret og daglig leder kan selv foreslå kandidater til ut­deling. Personer og grupper/organisasjoner kan søke på egne eller andres vegne.

Styret fastsetter nærmere regler for hvordan utdeling skal skje, hvor store beløp dette kan gjelde i hvert enkelt tilfelle og samlet, og hvordan rapportering til styret skal skje.

Styret skal påse at det er dokumentasjon for at utdelingen faller innenfor formålet, og skal også påse at man har dokumentasjon for at midlene er benyttet/benyttes til aktiviteter som ligger innen­for formålet.

Styret bestemmer om det skal opprettes priser eller legater som kan binde opp utdelinger over tid. Stiftelsen kan igangsette og drifte virksomheter som ivaretar stiftelsens formål.

Skriftlig søknad innen 1. juni og 1. desember hvert år.